top of page
citzenship-in-society-e1635766709634.png

Yêu cầu để phục vụ với tư cách là Cố vấn Huy hiệu Bằng khen về Quyền Công dân trong Xã hội

 1. Đăng ký với tư cách là Cố vấn Huy hiệu Bằng khen cho Huy hiệu Công dân trong Xã hội bằng cách điền vào đơn đăng ký và gửi nó

 2. Xem lại bản trình bày slide PowerPoint tại: https://filestore.scouting.org/filestore/diversity_equity_and_inclusion/Citizenship-in-Society-Merit-Badge-Counselor-Guide-2021.pdf

 3. Hoàn thành khóa đào tạo Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập được đề cập trong bản trình bày PowerPoint. Cách trở thành Cố vấn Huy hiệu Bằng khen

Kỳ vọng của một cố vấn Huy hiệu Bằng khen cho Quyền Công dân trong Xã hội:

 1. Đây là huy hiệu khen ngợi dành cho người lớn hướng dẫn, không phải người lớn hướng dẫn.

 2. Tỷ lệ cho huy hiệu khen thưởng không bao giờ được vượt quá 5 thanh niên trên 1 cố vấn

 3. Huy hiệu khen thưởng này không bao giờ được dạy trong các cơ sở nhóm lớn bao gồm (nhưng không giới hạn):

  • Đại học hướng đạo

  • Ngày huy hiệu khen thưởng

  • Trại hè

  • Sự kiện của Quận / Hội đồng

 4. Phụ huynh nên được khuyến khích tham gia theo bất kỳ cách nào sau đây:

  • Trước cuộc họp

  • Trong suốt cuộc họp

  • Trong các vai trò ngoại vi

 5. Các bậc cha mẹ có thể lo lắng về việc ai là người cố vấn cho con mình để nhận huy hiệu khen thưởng này có thể chọn trở thành cố vấn cho Hướng đạo sinh của họ. Họ chỉ cần hoàn thành các yêu cầu để làm nhân viên tư vấn huy hiệu bằng khen được liệt kê ở trên.

Tài nguyên huy hiệu khen thưởng công dân trong xã hội

Cách trở thành Cố vấn Huy hiệu Bằng khen

bottom of page