top of page

Quận

Hội đồng được chia thành mười ba huyện với mỗi huyện là một phần của một trong hai khu vực của Hội đồng. Nhiều sự kiện được tiến hành ở cấp khu vực, tạo cơ hội cho Hướng đạo sinh gặp gỡ những người khác bên ngoài khu vực của họ.

Mỗi người trong số đó được chỉ định ít nhất một Điều hành viên Quận. Các cán bộ điều hành của Học khu là đầu mối liên hệ của các tình nguyện viên.

Để tìm hiểu thêm về học khu của bạn, hãy nhấp vào tên của học khu và bạn sẽ được đưa đến một trang có thông tin liên lạc của Ban Điều hành Học khu của bạn và các liên kết đến lịch của học khu.

Tài nguyên

2022 Council Map.jpg
bottom of page