top of page

Hội đồng quản trị điều hành

Đằng sau mỗi công ty, tập đoàn lớn hay không vì lợi nhuận đều có một ban giám đốc hùng hậu. Hội đồng Middle Tennessee thực sự may mắn khi có một trong những Ban Điều hành và Cố vấn tuyệt vời nhất trong cả nước. Thông tin có trong tài liệu này bao gồm thông tin liên quan đến hoạt động của MTC, bao gồm nhưng không giới hạn, danh sách hội đồng quản trị, mục tiêu hoạt động, báo cáo của ủy ban và thông tin hiện tại của Bạn bè Hướng đạo. Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin liên quan đến hội đồng, vui lòng liên hệ với một thành viên của nhóm quản lý.

2024_Clay Bright .jpg

Tiến sĩ John Bright Cage

Chủ tịch hội đồng

KarenBengtson.jpg

Karen Bengtson

Ủy viên hội đồng

BrownLarry.jpg

Larry Brown

Điều hành hướng đạo

2024 Executive Committee Members.jpg
bottom of page