top of page

Tìm một Hướng đạo sinh Đêm đăng ký

Nhấp vào liên kết bên dưới để tìm một Đêm học trong khu vực của bạn

Bạn có thể yêu cầu đơn đăng ký bằng giấy được gửi qua đường bưu điện bằng cách liên hệ với chúng tôi theo số 615-383-9724.

Bạn có thể tải xuống và in ứng dụng bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới

Ứng dụng Thanh niên - Phiên bản tiếng Anh

Ứng dụng Thanh niên - Phiên bản tiếng Tây Ban Nha

Ứng dụng dành cho người lớn - Phiên bản tiếng Anh

Ứng dụng dành cho người lớn - Phiên bản tiếng Tây Ban Nha

Bạn có thể tìm và tham gia Cub Scout Pack, Scouts BSA Troop, Venturing Crew_cc781905-5cde-394-bb3b-76bad5cf58d_by truy cập https://beascout.scouting.org/

bottom of page