top of page

Den Leader

Gặp gỡ hàng tuần trong khoảng một giờ với mật độ từ sáu đến tám thanh niên ở cùng độ tuổi / cấp bậc. Thủ lĩnh Den ấn định ngày / giờ của buổi họp và lập kế hoạch chương trình để đảm bảo rằng thanh thiếu niên trong hang tiến lên kịp thời, học hỏi các giá trị Hướng đạo và vui chơi.

New-Tiger.png

(Lớp một)

new-Wolf.png

(Lớp Hai)

Webelos.png

(Lớp Bốn và Lớp Năm)

bottom of page